Pris for et efterskoleår

Hvad koster det at gå på Tømmerup Efterskole?

Når man sender et barn på efterskole er prisen naturligvis en betydelig faktor. Man skal blot huske på, at et efterskoleophold er en investering, der kommer eleverne til gode resten af livet. Et efterskoleophold sætter sig spor og er noget man husker.

Et ophold på Tømmerup Efterskole varer 42 uger og koster 3190 kr. pr. uge i skoleåret 2024/25.

Prisen dækker undervisningsmaterialer, kost, logi, to linjefagsrejser, skitur til Østrig og et sæt skoletøj. Vi opkræver desuden 3000 kr. i indmeldelsesgebyr, når dit barn er blevet tilbudt en plads på skolen.

Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre, da staten giver et tilskud til alle familier afhængig af husstandens indkomst.

Her kan du beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter at den statslige elevstøtte er fratrukket.

Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede indkomst i det kalenderår, der ligger to år før skolestart. Skal man fx starte på efterskole i august 2024, er det husstandsindkomsten i 2022, der er beregningsåret. Den statslige elevstøtte søges via skolen og udbetales direkte til skolen. Den statslige elevstøtte fratrækkes dernæst skolepengene, inden de opkræves.

Skolepengene betales i 11 månedlige rater fra og med juni før skolestart til og med april i skoleåret.

Der opkræves et acontobeløb på 6.000 kr. primo februar forud for skoleåret. Bliver eleven optaget efter d. 1. februar betales acontobeløbet inden for 7 dage. Acontobeløbet bliver modregnet raten, der betales i april.

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os.

Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.  Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold, men der kan i særlige tilfælde være tale om et større tilskud.

Tilskuddet fratrækkes den ugentlig kostpris på efterskolen, og er altså en reducering i egenbetalingen.

Hvilke familier der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

  • Familier med absolut lav indkomst
  • Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, fængsel eller lignende)
  • Familier der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret
  • Familier der er kommet i klemme pga. elevstøttereglerne, fx forældre med nye samlevere, der ikke bidrager til betalingen
  • Familier med flere børn der skal på efterskole samtidig, fx tvillinger eller trillinger

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet kan I læse mere om, hvilke oplysninger vi har brug for.  I er altid velkommen til at kontakte Christina Pagh på skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Kontaktinfo: kontor@tfe.dk eller tlf. 59 50 72 99, 

___

Vi vil desuden gøre opmærksom på, at det er muligt, i en begrænset periode, at søge fondsmidler igennem Efterskoleforeningen, læs mere her.

Se under "En håndsrækning" og "Andre muligheder for støtte og legater".