Uddan[-]nelses[-]vejledning

Med udgangspunkt i skolens værdi- og idegrundlag, hvor fokus er på elevens livsduelighed, skal den enkelte elev tilegne sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indse værdien af at gennemføre en uddannelse.

Uddannelsesvejledningen skal opfylde målene i lov om vejledning, om valg af uddannelse og erhverv og på det grundlag kvalificere den unges ønsker. Det skal gøres muligt for den unge selvstændigt at træffe uddannelses- og erhvervsvalg på et kvalificeret grundlag (iht. Undervisningsministeriets bekendtgørelse). Uddannelsesvejledningen varetages af uddannelsesvejlederen i samarbejde med kontaktlærerne og i samarbejde med forældre.

Udskolings[-]principper

Gennem studie- og karrierelæring skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og samfundsmæssige muligheder.

Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af sine egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Det tilstræbes, at eleverne forstår betydningen af fortsat uddannelse og opnår den viden og indsigt, der kan støtte den enkelte i at træffe et relevant valg af uddannelse. Gennem undervisningen skal eleverne opbygge tillid til og forståelse for egne muligheder og begrænsninger.

Hver enkelt elev skal, med et personligt tilegnet værdigrundlag, lyst og mod, have reelle muligheder for at opnå de bedst mulige personlige og uddannelsesmæssige forudsætninger for et meningsfyldt voksenliv.

Tømmerup Efterskole 2020 Komprimeret 04590 (1)

Etik i vejled[-]ningen

Vejledningen vil foregå i overensstemmelse med de etiske retningslinier, som Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning har udsendt.

  • Respekt for eleven og dennes ret til selvbestemmelse.
  • Uafhængighed og neutralitet i vejledningen.
  • Åbenhed om de rammer og vilkår, hvorunder vejledningen foregår.
  • Fortrolighed som udgangspunkt for vejledningssamtalen.
  • Saglighed i form af, at alle givne oplysninger skal være korrekte og ajourførte.

OSO

Selvvalgt opgave med udgangspunkt i uddannelsesplanen

Formålet med OSO Obligatorisk Selvvalgt Opgave er, at den skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne, der har sammenhæng med uddannelsesplanen. Efterskolens lærere er vejledere for eleverne i arbejdsugen.

  • Eleven vælger opgavens emne og indhold. Det kan være fagligt eller tværfagligt. Det kan være løsning af en problemstilling, en bred faglig beskrivelse af et interesseområde i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse, eller en fordybelse i et fagligt område, en undersøgelse og analyse af samfundsforhold, naturvidenskabelige forhold, litteratur eller andet for eleven relevant stofområde.
  • Eleven skal vælge en udtryksform og et produkt, som har sammenhæng med emnet, og som eleven har forudsætninger for at arbejde med.
  • Eleven tilrettelægger en fremlæggelse af sit arbejde.

Undervis[-]nings[-]miljø

Den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering foretages mindst hvert 3. år. Du kan downloade og læse konklusionen af den aktuelle undersøgelse. Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering